Mūsdienīgas gaismas aparatūras iegāde un uzstādīšana kultūras pakalpojumu sniegšanas kvalitātes nodrošināšanai Riebiņu novada kultūras namos

     Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros Riebiņu novada dome ir realizējusi projektu “Mūsdienīgas gaismas aparatūras iegāde un uzstādīšana kultūras pakalpojumu sniegšanas kvalitātes nodrošināšanai Riebiņu novada kultūras namos”.
 

     Projekta ietvaros ir iegādātas un uzstādītas mūsdienu prasībām atbilstošu gaismas iekārtas Riebiņu novada kultūras centrā, Silajāņu, Galēnu, Sīļukalna, Stabulnieku kultūras namos un  Rušonas tautas namā. Projekta rezultātā ir iegādāta jauna, moderna, mūsdienīga gaismas aparatūru. Projektā rezultātā mūsdienīgu un kvalitatīvu kultūras pasākumu organizēšanai tiks izmantotas modernās tehnoloģijas, kas saistītas ar gaismas specefektu radīšanu, tiks nodrošināta kvalitatīva apgaismošana kultūras pasākumos novada kultūras namos,  veicināta jaunu sabiedrisko aktivitāšu veidošanos, kas arī savukārt uzlabota dzīves kvalitāti lauku iedzīvotājiem. Jauniegādātās gaismas iekārtas pilnveido kultūras pasākumus ar daudz mūsdienīgāku apgaismojumu.
 

     Lai uzlabotu kultūras pasākumu kvalitāti Riebiņu novada kultūras namos, ir iegādāti:

1. Beam tipa efektstarmetis – šaura lenķa efektstarmetis ar zīmējumiem un prizmu,

2. LED beam tipa efektstarmetis – energoefektīvs šaura lenķa kustīgs efektstarmetis,

3. PAR tipa prožektors ar gaismas diodēm – Daudzkrāsains energoefektīvs prožektors skatuves izgaismošanai

4. Multipar tipa prožektors ar gaismas diodēm – paredzēts skatuves izgaismošanai no priekšas,

5. Signāla sadalītājs splitters – DMX signālsadalītājs  uz vairākām izejām,

6. DMX signāla atkārtotājs – paredzēts kontrolēt gaismu sistēmu papildus drošībai, kad gaismu pults nedarbojas,

7. 600W Hazer machine – miglas ģeneratos (paredzēts lai paspilgtinātu gaismu staru),

8. LED A39Pixel ball Driver Bar: KB-200 – paredzēts, lai palaistu LED Pixel bumbas,

9. LED Pixel balls – vizuālais noformējums skatuvei.
 

 

    Projekta rezultātā ieguvēju mērķauditorija ir Riebiņu novada kultūras pasākumu apmeklētāji ~20000( 2015. gadā novada kultūras pasākumus apmeklētāja 16508 cilvēki)  un  amatiermākslas pašdarbības kolektīvu 349 dalībnieki,  projekta  netiešā mērķauditorija ir visi pasākumu apmeklētāji, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, ģeogrāfiskās piederības, dzīves stila, utt.
 

     Pēc projekta īstenošanas Riebiņu kultūras nami nodrošinās nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību, apzinot vietējās unikālās vērtības un nododot tālāk to veidošanas prasmes. Kā arī palielinās pašdarbības kolektīvu darbību un nodrošinās patīkamāku profesionālās mākslas kolektīvu, viesizrādes, koncertu un izstāžu uzņemšanu.
 

     Riebiņu  novada dome apliecina, ka projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim būs vismaz 5 gadi pēc projekta īstenošanas. Riebiņu novada domei projekta iegādātā aparatūra būs jauninājums, kas bagātinās kultūras namu sabiedrisko dzīvi.
 

     Riebiņu novada dome plāno radīt jaunu darba vietu - apgaismotājs, tas nepieciešams, lai kultūra nami tiktu nodrošināti ar tehnisko darbinieku, kurš būs atbildīgs par pasākumu apgaismošanu un būs kvalificēts veikt attiecīgos pienākumus. Bez tam pašvaldība no 01.06.2016. iesaistās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektā "Proti un dari", kura ietvaros ir plānot iesaistīt jauniešus no sociāli mazaizsargātām grupām gan kultūras pasākumu organizēšanā kā brīvprātīgos, gan plānoti arī iekļaujošie pasākumi, iesaistot šo grupu jauniešus kultūras pasākumu apmeklēšanā, pašdarbības iniciatīvu īstenošanai.
 

     Kopējās projekta izmaksas: EUR 46723,30

     T.sk. attiecināmās izmaksas EUR 38630,00

     T.sk. neattiecināmās izmaksas EUR 8112,30

     Pieprasītais publiskais finansējums (% no attiecināmajām izmaksām) 90%

     Privātais finansējums (% no attiecināmām izmaksām) 10 %

     Pieprasītais publiskais finansējums (ES un Latvijas valsts līdzdalība) no attiecināmajām izmaksām, EUR 34767,00
 

  

Attīstības un plānošanas daļa

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākums "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000020

Vairāk informācijas Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free