Informatīvās infrastruktūras izveide Riebiņu novadā

     Riebiņu novada dome pērnā gada maijā iesniedza projekta pieteikumu biedrības “Preiļu rajona partnerība” atklātā projektu konkursa 1. kārtas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros - projektu Nr. 16-03-AL21-A019.2203-000003 “Informatīvās infrastruktūras izveide Riebiņu novadā”. Sākotnēji projektus vērtēja biedrība “Preiļu rajona partnerība”, pēc tam Lauku atbalsta dienests. 2016. gada 31. oktobrī Riebiņu novada dome saņēma apstiprinājumu no Lauku atbalsta dienesta projekta īstenošanā.
 

     Projekta mērķis ir Izveidot Riebiņu novada informatīvo infrastruktūru, izgatavojot un uzstādot ielu un objektu norādes zīmes, tūrisma objektu norādes, administratīvi teritoriālās vienības nosaukumu zīmes un tūrisma stendus Riebiņu novada teritorijā, tādējādi nodrošinot iedzīvotājiem un tūristiem informācijas pieejamību un lauku dzīves telpas attīstību. Projekta ietvaros ir iegādātas un uzstādītas informatīvās zīmes visos Riebiņu novada pagastos - Galēnu, Sīļukalna, Stabulnieku, Silajāņu, Riebiņu un Rušonas:  ielu norādes zīmes - 75 gab., virzienu norādes zīmes - 33 gab., "Virziena rādītājs" nr. 704. ceļa zīme - 5 gab., stabi ar stiprinājumiem - 70 gab., informācijas objektu norādes stendi - 9 gab., administratīvi teritoriālās vienības nosaukumu zīmes - 33 gab., informatīvie tūrisma stendi - 7 gab. Par informatīvo zīmju izgatavošanu tika noslēgts līgums ar SIA “Zeize” un SIA “SIGNUM”. Projekta kopējās izmaksas 10 453.50 Eur, no tām attiecināmās izmaksas ir 10 453.50 Eur, no attiecināmajām izmaksām publiskais finansējums ir 7212.92 Eur. Informatīvo zīmju uzstādīšanu veica SIA “Averita”.
 

     Šī projekta realizācija ir inovācija Riebiņu novadā. Ievērojami ir uzlabota Riebiņu novada informatīvā infrastruktūra, novada teritorija būs vairāk identificēta un popularizēta, uzlabosies ielu un ceļu vizuālais tēls, kā arī tas radīs sakoptības iespaidu un pozitīvu ietekmi uz apkārtējo vidi. Informācijas stendu un norāžu izvietošana novada teritorijā atvieglos vietējo iedzīvotāju un viesu pārvietošanās kvalitāti  un sadalīs kustības intensitāti. Vienotas ielu norādes zīmes novada teritorijā līdz šim nav tikušas uzstādītas, tāpēc sabiedrībai tas būs jauninājums. Tūrisma stendu uzstādīšana palielinās tūristu plūsmu novada teritorijā, tādējādi uzlabojot stratēģisko mērķu iznākuma rādītāju -  dalībnieku skaita pieaugums.

  

Attīstības un plānošanas daļa

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākums "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000020

Vairāk informācijas Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free