„Arendoles muižas ekonomiskā potenciāla izmantošana teritorijas sociālekonomiskajā attīstībā radot jaunu pakalpojumu”

     Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu konkursa - Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam, apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā  ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējas ekonomikas stiprināšanas iniciātīvas” saskaņā ar rīcības plānu 1.1. Atbalsts produktu un pakalpojumu attīstībai biedrības „Preiļu rajona partnerība” teritorijā tika realizēts  projekts  Nr. 2016/AL21/1/A019/21/01/16 „Arendoles muižas ekonomiskā potenciāla izmantošana teritorijas sociālekonomiskajā attīstībā radot jaunu pakalpojumu.”

 

“Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana kopienu filantropijas attīstībai Latgales reģionā.”

     Viduslatgales pārnovadu fonds īstenojis Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros projektu “Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana kopienu filantropijas attīstībai Latgales reģionā.”

 

“Amatiermākslas attīstība Līvānu novadā”

     Īstenojot Sociāli politiskas novada attīstības biedrības "Līvāni" projektu “Amatiermākslas attīstība Līvānu novadā”, trīs Līvānu novada Kultūras centra amatiermākslas kolektīviem ir iegādāti jauni tērpi un divi kolektīvi tikuši pie jauniem apaviem. Projekta ietvaros vairākiem kolektīviem iegādāti jauni skatuves tērpi.

 

“Tautas tērpu iegāde Preiļu novada jauktajam korim “Latgale””

     Biedrība “Mūsmājas” realizē Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu “Tautas tērpu iegāde Preiļu novada jauktajam korim “Latgale””, projekta Nr. 17-03-AL21-A019.2205-000007.

 

"Es esmu Latvija"- tērpu iegāde Preiļu novada kultūras centra 3 tautas mākslas kolektīviem""

     Biedrība “Talderi” 2017. gadā guva atbalstu 3. kārtas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam 19.2. pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai”.
 

     Projekta Nr. 17-03-AL21-A019.2205-000006 "Es esmu Latvija"- tērpu iegāde Preiļu novada kultūras centra 3 tautas mākslas kolektīviem"" ilgtermiņa mērķis ir – radīt Preiļu novada cilvēkos lepnumu par savu valsti un Preiļu novadu, un godam, cienīgi un lepni atzīmēt Latvijas valsts simto gadadienu.

 

"STILIZĒTS LATVIEŠU TAUTAS TĒRPS"

     2018. gadā biedrībā “Vārkavas novada pensionāri” tiek realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  programmas (ELFLA)  ietvaros Lauku atbalsta dienesta atbalstītais projekts “STILIZĒTS LATVIEŠU TAUTAS TĒRPS” (projekta iesniegums Nr.17-03-AL21-A 019.2205-000005), projektu līdzfinansējusi Vārkavas novada dome.

 

Forums

Biedrība “Preiļu rajona partnerība”

a i c i n a

visus LEADER programmas ieviesējus, potenciālos projektu iesniedzējus un citus interesentus

piedalīties forumā

 

Biedrības “Preiļu rajona partnerība”

SVVA stratēģijas ieviešanas izvērtējums

laika posmā 2016 – 2018

 

kas notiks   

11. decembrī 2018.  plkst. 10.00   

Arendoles muižā, Vārkavas novads, Rožkalnu pagasts

 

Pieteikšanās uz forumu līdz 10.decembrim pa tālruni 22026684 vai e-pastu preilupartneriba@inbox.lv, ppartneriba@inbox.lv

 

Tautas tērpu iegāde slāvu kultūras biedrības "Raduga" jaunešu deju kolektīviem "Asorti 1" un "Asorti 2"