Informācija par projektu realizēšanu

Informācija par ELFLA projektu iesniegšanu un īstenošanu

Uz konsultācijām aicinām iepriekš pieteikties,

Valija Vaivode, administratīvā vadītāja - T. 22026684;

Marija Švābe, finanšu vadītāja - T. 29208438

Pieņemšanas laiks:
      P. 10:00 - 16:00
      O. 10:00 - 16:00
      T. 10:00 - 16:00
      C. 10:00 - 16.00

 

PROJEKTU IESNIEDZĒJIEM

 

 Biedrības “Preiļu rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2015. - 2020. gadam 

Projektus var iesniegt tikai Lauku Atbalsta Dienesta E - pieteikšanās sistēmā

Kā kļūt par EPS lietotāju?

Kā iesniegt projektu E - pieteikšanās sistēmā?

 

NORMATĪVIE AKTI

 

 Ministru kabineta 10.03.2015. noteikumi Nr. 125 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai"

 Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumi Nr. 590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju""

Ministru kabineta 30.09.2014.  noteikumi Nr.598 "Noteikumi par valsts un  Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā"

Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr.104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tā piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" 

 Ministru kabineta  04.09.2018. noteikumi Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība"

Ministru kabineta 22.08.2000. noteikumi Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā"

2014.gada 2.decembra MK noteikumi Nr.740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi"

Elektronisko dokumentu likums

Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 17.12.2013. Regula Nr.1303/2013

Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 17.12.2013. Regula Nr. 1305/2013

Komisijas (ES) 17.07.2014. īstenošanas Regula 808/2014

Publicitātes vadlīnijas ELFLA

Logo josla (PP, ELFLA, NAP, ES, LEADER) (jpg)

 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS PROJEKTU IESNIEGUMA VEIDLAPAS  (1.1.Rīcība)

 

Projekta iesnieguma veidlapas finanšu sadaļa (Rīcība 1.1.) - C.sadaļa uzņēmējdarbības projektiem

Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu 

Tirgus izpētes dokumentācija

Uzņēmējdarbības projektu pašnovērtējuma veidlapa par projekta atbilstību 

 

SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU PROJEKTU IESNIEGUMAM PIEVIENOJAMĀS  VEIDLAPAS  (2.1.Rīcība, 2,2,Rīcība, 2,3, Rīcība)

Sabiedrisko aktivitāšu projektu pašnovērtējuma veidlapa par projekta atbilstību

 

Metodiskie norādījumi


Cenu aptaujas dokumentācija


Būvniecības vadlīnijas


Vizuālās identitātes vadlīnijas (2014.,-2020,gadam)


Grūtībās nonākušā uzņēmuma kalkulators

 

Skaidrojums par pamatlīdzekļiem


Finanšu līzinga shēma


Darījuma konta shēma

Projektu vērtēšanas nolikums

Hosted by Serveris.lv
Powered by Constructor Free